_____________________________________________________________________
( )

, . _______________________________________, ()
: __________________________________________________________
. ______________________________________________, ()
: _________________________________________________________,
:

1. , . _____________________________,
No. __________ _____________, ____________
, No. ___________ _________,
___________ , ._________________________.

2. : . ________________________
No. ___________________,
__________________________________ "__"____________ 20___ .
. _____________________________
No. _____________, ____________________________________
"__"_____________ 20___ .

3. , . ___________________,
____________(_______________________) .; ,
. _________________________,
_________________(____________________________________) .

4. ,
.

5.
.

6. ,
______________________ ,
.

, .


2018